Slide Shows

<< >>

QR CODE Website

[meteor_slideshow] QR CODE สำหรับเข้า Website

ถวายพระพร ณ ศิริราช

[meteor_slideshow] ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน

ประกาศงานเรียน สำหรับรหัสวิชา BIT 2249 ห้องSBITM24-56/1R

ด้วยวันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2556 ขอประกาศงานการเ

งดเรียน วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 56

ทางคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา ได้มีคำสั่งใ

ผลคะแนนวิชาBIT1212 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์1

ผลสอบรหัสวิชา BIT1212 วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอ

ผลคะแนนวิชาBIT1212 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์1

ผลสอบรหัสวิชา BIT1212 วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ออกแล้ว สามารถตรวจสอบได้ ที่เมนู ประกาศผล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีสอบผ่าน และขอแสดงความเสียใจกับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน ควรจะขยันเรียนมากกว่านี้

มะเร็งรักษาได้หายแน่น ที่จีน

จากข่าว 3 มิติ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556 ได้มีการออกข่าว ประชาชนคนไทยผู้ใด ที่เป็นผู้ยากจน สามารถลงทะเบียน เพื่อรักษาฟรีที่ประเทศจีน ก่อนสิ้นเดือนธันวาคมนี้ ติดตามได้จาก youtube ข่าว 3 มิติของ วันที่ 14 ธันวาคม 2556

โปรแกรมตัวอย่างภาษาซี

อาจารย์ได้นำโปรแกรมเมนูที่เรียน ณ วันที่19 เดือนกันยายน 2556 ขึ้นWeb แล้ว ให้เข้าไปที่เมนู วิชาที่สอนเลือกวิชา Bit1212 เลือกตัวอย่างโปรแกรม

งดเรียน วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 56

ทางคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา ได้มีคำสั่งให้อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ไปอบรมประกันคุณภาพการศึกษาที่จักรวรรดิ์ ส่งผลทำให้ Class  SMKT14-56/2R เรียน รหัสวิชา MTH1015 วิชาอินเตอร์เน็ตและพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น  ห้องเรียน 8207 ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 นี้ ไม่สามารถเรียนได้ตามปกติ จึงของดสอน และจะนัดสอนชดเชยในภายหลัง อาจารย์วีรยุทธ สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ผู้ประกาศข่าว ณ วันที่ 1 สิงหาคม 56 ปล. หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบผ่านwebsitนี้

ประกาศงานเรียน สำหรับรหัสวิชา BIT 2249 ห้องSBITM24-56/1R

ด้วยวันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2556 ขอประกาศงานการเรียนการสอนในวิชาBIT 2249 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รหัสห้องนักเรียน SBITM24-56/1R ห้องเรียน 8207 เนื่องอาจารย์วีรยุทธ  สวัสดิ์กิจไพโรจน์ มีภารกิจเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สายวิชาการ)‏ ในวัน และเวลาดังกล่าง จึงของแจ้งให้นักศึกษาที่จะต้องเรียนในวิชา และห้องดังกล่าวรับทราบ และจะจัดสอนเสริมภายหลังจะแจ้งให้ทราบในคาบเรียน

ถวายพระพร ณ ศิริราช

[meteor_slideshow]

ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน  2556 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายได้ ไปถวามพระพรพระเจ้าอยู่่หัวและสมเด็จพระราชินีฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช

 

QR CODE Website

[meteor_slideshow]

QR CODE สำหรับเข้า Website โดยไม่ต้องพิิมพ์ URL ครับ

 

ประกาศ ไม่งดเรียน 17 มิย. 56

[meteor_slideshow]

ด้วยวันจั้นทร์ที่ 17 มีถุนายน 2556 นี้ที่ได้ประกาศงดclassเรียนนั้น ขอยกเลิก ส่งผลให้ ในวิชาเรียน BIT1270 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ห้องนักเรียน SBITM24-55/1R ห้องเรียน 8211 ในช่วงเช้า และ วิชาเรียน MTH 1015 อินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ห้องนักเรียน SMK14-56/1R ในช่วงบ่าย เรียนตามปกติ  เหตุเพราะภาระกิจที่ต้องไปปฏิบัติงานที่ คณะบริหารธุรกิจ  บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ได้ยกเลิกไป จึงทำให้สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน อาจารย์วีรยุทธ  สวัสดิ์กิจไพโรจน์

ประกาศ งด classเรียน ในวันที่ 18 มิย. 56

เนื่่องด้วยในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 ไปถวายพระพร พระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช ส่งผลทำให้จำต้องงดการเรียนการสอนในรายวิชา MTH1015 อินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอเบื้องต้น ห้องนักเรียน SMKT14-56/2R ห้องเรียน 8207 ในวันดังกล่าว จึงแจ้งให้ทราบ อาจารย์วีรยุทธ  สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ผู้ประกาศข่าว

ประกาศ งด Class เรียน วันพฤหสับดีที่ 6 มิย 56

เนื่องด้วยในวันพฤหสับดีที่ 6 มิถุนายน 2556 นี้ ทางอาจารย์วีรยุทธ สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาสหกิจ วันดังกล่าว จึงส่งผลกระทบต่อเวลาเรียนวันพฤหสับดีที่ 6 มิถุนายน 2556 มีความจำเป็นต้องงดเรียนชั่วคราว โดยงดเรียนวิชา BIT 1212 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ทั้งช่วงเช้า และ บ่าย  ห้องนักศึกษา SBITMU14-56/1R และ SBITS14-56/1R  จึงประกาศให้ทราบ อาจารย์วีรยุทธ  สวัสดิ์กิจไพโรจน์ ผู้ประกาศ