ประกาศเลื่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เลื่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 จากเดิม 22 มิถุนายน 2563 เป็น 13 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) : การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นในกระทรวง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19ส่วนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ติดตามประกาศของคณะที่ตนเองสังกัด ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ขออภัยในความไม่สะดวกหมายเหตุ : กำหนดการปฐมนิเทศเป็นไปตามกำหนดการเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2557

นักศึกษาท่านใดที่ต้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2557 ให้ดำเนินการยื่นหลักฐานขอผ่อนผัน ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2557

งดการเรียนการสอน

เนื่องจาก อ.ชเนศ  รัตนอุบล ติดอบรมในวันที่ 22 – 24 มกราคม 2557 ดังนั้น จึงของดการเรียนการสอนในวันดังกล่าว และจะนัดสอนชดเชยอีกครั้งหนึ่ง

คำสั่ง

คำสั่ง

คำสั่งมหาวิทยาลัย

 

คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ

คำสั่ง คณะบริหารธุรกิจ ที่ 123/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำบุญคณะบริหารธุรกิจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา มหาราชินี

บันทึก

บันทึกคณะบริหารธุรกิจ

บันทึก ที่ ศธ 0582.10/299 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและประชุมคณะกรรมการคณะ

 

ประกาศงดการเรียนการสอนในวันที่ 13 สิงหาคม 2556

ประกาศงดการเรียนการสอนในวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เนื่องจากคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ติดอบรมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ์

ประกาศงดการเรียนการสอนในวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2556

ประกาศงดการเรียนการสอนในวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2556 เนื่องจากคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ติดเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนบนเครือข่ายออนไลน์

ติดต่อรับเอกสาร

นักศึกษา ชือ นายไตรทศ  ร่วมสกุล มาติดต่อรับเกียรติบัตรโครงการประกวดยุทูต RMUTR ที่ อาจารย์ชเนศ  รัตนอุบล

งดการเรียนการสอน

งดการเรียนการสอน ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 เนื่องจากติดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สายวิชาการ)

รบกวนกรอกข้อมูลนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

นักศึกษาที่เข้าในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และยังไม่ได้กรอกข้อมูล หรือ กรอกข้อมูลยังไม่ครบ ให้เข้าไปกรอกข้อมุลที่ http://reg.rmutr.ac.th ให้ครบถ้วนภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

รายชื่อนักศึกษาที่ยังกรอกข้อมูลไม่ครบ

เข้าร่วมงานไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เข้าร่วมงานไหว้ครูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ อาคารวิทยบริการ